תקנון האיגוד

 

תקנון האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית בישראל

פרק א': שם האיגוד, סמכויותיו ומטרותיו

1. שם האיגוד:
האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית
Israel Society for Biological Psychiatry

2. מטרות האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית (להלן האיגוד):
     א. קדום המחקר הביולוגי ויישומו הקליני בפסיכיאטרייה ובמדעי היסוד הקרובים לה.
     ב. שילוב קלינאים וחוקרים בנושאי הנוירולוגיה והפסיכו-ביולוגיה במחקר הפסיכיאטרי והנוירופסיכיאטרי.
     ג. יצירת קשרים בין מדענים העוסקים בשטחי התעניינות של הפסיכיאטרייה הביולוגית.
     ד. יזום וארגון הרצאות, סימפוזיונים, כנסים מדעיים, השתלמויות ופעולות מדעיות בשטח הפסיכיאטרייה הביולוגית, הנוירולוגיה, הפסיכו-ביולוגיה ותחומים נלווים.
     ה. ייצוג הפסיכיאטרייה הביולוגית כלפי המוסדות הרלוונטים בארץ ובעולם.

3. האיגוד יטפח שיתוף פעולה עם חברות/אגודות ישראליות אחרות העוסקות בנושאים בעלי עניין לחברי האגוד.

4. האיגוד נרשם כמלכ"ר ברשם האגודות ויפעל בהתאם לתקנות החלות עליו. 

פרק ב': חברות ותהליכי קבלה לחברות
 

1. חברי האיגוד יבואו ממגוון המקצועות המחקריים והקליניים העוסקים בפסיכיאטרייה ביולוגית, נוירולוגיה ופסיכוביולוגיה.

2. על חברי האיגוד להיות ברמה מקצועית נאותה.

3. קבלת חברים/ות חדשים/ות לאיגוד תהיה בהתאם לקריטריונים שיקבעו מעת לעת ע"י הועד או ועדת קבלה של האיגוד.

4.א. חברות באיגוד תהיה מותנת בתשלום דמי חבר שנתיים גובה התשלום יהיה תלוי בסוג החברות המפורט בסעיף ב להלן, סכום התשלום יקבע על ידי ועד האיגוד מעת לעת.

   ב.  לאיגוד יהיו שלושה סוגי חברויות:
        חבר/ה מן המניין - מועמד/ת בעל/ת תואר  Ph.D.ו/או M.D. בעל תואר מומחה, המעורב/ת בפעילות מחקרית

        בפסיכיאטרייה ביולוגית ו/או במדעי היסוד הקשורים בה.
        חבר/ה נלווה/ית - מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ומעלה, או תואר MD שאינו/ה מומחה/ית,

        ואשר מתעניין/ת בפסיכיאטרייה ביולוגית ו/או במדעי היסוד הקשורים בה.
        חבר/ת חוץ – בעל/ת אזרחות זרה, העומד/ת בקריטריונים של חבר/ה מן המנין, ומעוניין/ת להתקבל לאיגוד.

5. כל חבר/ה יכול/ה להשתתף בפעילות האיגוד כשומע/ת, מתדיין/ת או מציג/ה.

6. זכות בחירה והיבחרות למוסדות האיגוד תהיה לחברים/ות מן המניין בלבד.

7. הפסקת חברות תעשה במקרים חמורים של פגיעה באתיקה או במעמד האיגוד. ההפסקה תעשה ברוב של שני שלישים מן הנוכחים באסיפה הכללית של האיגוד.

8. הועד המרכזי רשאי לקבוע דמי חברות ודמי השתתפות בפעילויות האיגוד.

 

פרק ג': מוסדות האיגוד
 

הועד המרכזי:    

1. הועד המרכזי יורכב מלפחות שמונה מחברי/ות האגוד, בהם לפחות ארבעה רופאים/ות וארבעה חוקרים בסיסיים.

2. יו"ר האיגוד יהיה רופא, סגן היו"ר יהיה חוקר ממדעי הבסיס, או להפך.

3. מועמדות ליו"ר הועד תפורסם במייל לכלל חברי האיגוד כחודש ימים לפני מועד הישיבה בה יבחר. יו"ר האיגוד וחברי/ות הועד יבחרו על ידי האסיפה הכללית . הועד הנבחר החדש יתכנס לישיבתו הראשונה תוך חודש מיום הבחירות, ובמעמד  זה יבחר את נושאי התפקידים מתוכו – סגן/ית יו"ר (ממלא/ת מקום) וגזבר/ית.
4. החלטות הועד המרכזי יתקבלו על פי הצבעת רוב הנוכחים/ות. במידה של תיקו - ליו"ר זכות הכרעה.

5. כל אחד מחברי/ות הועד, פרט ליו"ר, יבחר/תבחר לקדנציה של שנתיים ימים, ולא יותר מאשר שתי קדנציות ברציפות. יו"ר יבחר לקדנציה אחת של שלוש שנים, ללא אפשרות לבחירה לקדנציה נוספת. יו"ר חדש יבחר שנה לפני תום כהונת היו"ר היוצא ויכהן כחבר ועד משקיף בתקופה זו , אלא אם הוא חבר ועד מכהן.
6. הועד המרכזי ימנה: 
    1. רואה חשבון לבקורת על ענייניו הכספיים של האיגוד, כנדרש בחוק. 
    2. ועדות אד-הוק לפי הצורך. 
 

אסיפה כללית של האיגוד

האסיפה הכללית של האיגוד מהווה את הפורום העליון של האיגוד, וכוללת את כל החברים מן המניין.
האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם בשנה במועד שיקבע ע"י הועד המרכזי של אותו זמן. על הועד המרכזי לשלוח הזמנות בכתב לפני מועד האסיפה. ככלל, הישיבה הכללית תהיה משולבת בכנס מדעי. הודעה על קיום האסיפה המופיעה כחלק מפרסום הכנס המדעי, תחשב כהזמנה לכל דבר.
האסיפה הכללית תהיה חוקית בנוכחות שליש החברים מן המניין. במידה ואין פורום תתפזר הישיבה לחצי שעה ותתכנס שוב. במצב זה תהיה האסיפה חוקית בכל מספר של משתתפים.
הועד יקבע את סדר היום של האסיפה הכללית.
באסיפה הכללית יוגשו לאישור דו"ח הועד, דו"ח ועדת הבקורת ודו"ח הגזבר. באסיפה הכללית ייבחרו חברים/ות למוסדות האיגוד. 
כל חבר/ה מן המניין יכול/ה להגיש את מועמדותו/ה ליו"ר, לחבר/ה ועד, או לחבר/ה ועדת בקורת, ו/או להיות מוצע לתפקיד. אם המועמד/ת לא יהיה/תהיה נוכח/ת בעת הבחירות, יש להציג את הסכמתו/ה בכתב לקבל את התפקיד. 
ההצבעה תהיה חשאית. 
יכול הועד המרכזי ליזום הליך בחירות באמצעות הדואר. במקרה זה תופץ על כך הודעה לפחות חודשיים לפני מועד הבחירות. המעונינים/ות יוזמנו להציג מועמדותם או להציע מועמדים/ות לתפקידים יו"ר, חבר/ת ועד, חבר/ת ועדת בקורת. 
תהליך הבחירות יתקיים ע"י כך שלכל החברים/ות תשלח רשימת מועמדים, שעל גביה יתבקש/תתבקש כל חבר/ה לסמן את המועמדים/ות הראויים/ות ביותר, ולשלוח את הטופס חזרה למזכירות הועד עד לתאריך שיקבע מראש. הודעה על תוצאות הבחירות תופץ לכל החברים/ות לא יאוחר מחודש לאחר מועד הבחירות.
הועד המרכזי רשאי לזמן אסיפה כללית.
שליש מהחברים/ות מן המניין רשאים/ות לדרוש כינוס האסיפה הכללית. דרישה זו תעשה בכתב. על הועד המרכזי תחול חובה לכנס אסיפה כללית תוך חודש מקבלת דרישה זו.
 
זכות חתימה: 
הנשיא, הגזבר וחבר ועד נוסף יהיו מורשי חתימה לביצוע פעולות בנקאיות בשם העמותה.
חבר הועד הנוסף לנשיא ולגזבר יבחר ברב קולות של חברי הועד.
שניים מהמורשים בתוספת חותמת האיגוד יוכלו לפעול בחשבון לכל דבר ועניין 

דיונים והחלטות הועד:
דיוני הועד והחלטותיו יתבצעו בשלושה אופנים:
1.    פגישה פרונטלית מתואמת מראש לפחות פעמיים בשנה
2.    שיחת ועידה טלפונית.
במקרה זה יודפסו נושאי הדיון ונוסח ההחלטה המוצע ויוקראו לכל אחד מחברי הועד המשתתפים בשיחה. במידה  ותהיינה הערות, תירשמנה הערות אלו בצירוף שם החבר המעיר, תגובות להערתו ,אם תהיינה, ותוצאות ההצבעה   תוך פירוט החלטתו של כל חבר משתתף. במסמך זה יצוינו תאריך ושעה והוא יתויק כהחלטה לכל דבר.
מועד שיחת הועידה הטלפונית יתואם מראש על מנת לאפשר השתתפות מספר מכסימלי של חברי ועד; מספר המשתתפים המחייב יהיה בהתאם לתקנון של החלטות ועד בפגישה פרונטלית.
3.    העברה וחתימה בפקס:
נושאי הדיון, נוסח ההחלטה המוצע ורשימה מלאה של כל חברי הועד על תפקידיהם השונים  יודפסו ויועברו בפקס לכל אחד מחברי הועד. על הטופס יצוינו מספרי הפקס של החברים ויוקצה מקום לחתימה לפני הוספת הערות ולאחר קבלתן. הנוסח המוצע יועבר תחילה לראש הועד, לאחריו למזכיר, לגזבר וממנו לחברי הועד האחרים על פי הרשימה המודפסת על המסמך. כל חבר המקבל את הפקס יצרף חתימתו ,יוסיף הערות במידה והוא רואה בכך צורך ויעביר לחבר הבא אחריו על מנת שכל החתימות תופענה על אותו טופס. במידה והיו הערות יש להעביר סבב נוסף של חתימות בו יציין חבר הועד שהוא מקבל את ההערות ויחתום במקום המיועד לכך.
החלטה בדרך זו דינה כהחלטה פרונטלית מחייבת ומספר משתתפיה בהתאם לתקנון. בדומה להחלטות בשיחת ועידה יש להודיע מראש על ה"דיון" באמצעות הפקס לכל חברי הועד ולוודא השתתפות מכסימלית. 
 


פרק ד': הפעילות המדעית של האיגוד


כינוס שנתי - ארגונו יהיה באחריות הועד המרכזי אשר יבחר מתוכו את חברי/ות הועדה המארגנת. רשאי הועד המרכזי להוסיף חברים/ות לועדה המארגנת. הכינוס פתוח לכל (הן להשתתפות בכינוס והן להצגת עבודות) ובתנאי שהעבודה המוצעת נמצאה ראויה לכך ע"י הועדה המארגנת. הועד  רשאי לדרוש תשלום לכניסה לאירועים אלה מחברים/ות ומאורחים/ות.

ימי עיון  - בכל שנה יתקיים לפחות יום עיון אחד שיעסוק בנושא עדכני הרלוונטי לפעילות האיגוד. מטרת ימי העיון תהיה להביא להכרה הדדית ולדיון עבודות מדעיות בארץ או בחו"ל העשויות לתרום לקידום הפסיכיאטרייה הביולוגית, הנוירולוגיה והפסיכו-ביולוגיה בארץ. האחריות לארגון ימי העיון היא של הועד המרכזי, אשר יהיה רשאי למנות חברים/ות אחרים/ות בכדי לעזור בארגון.