מטרות האיגוד

מטרות האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית:
1. קידום המחקר הביולוגי ויישומו הקליני בפסיכיאטרייה ובמדעי היסוד הקרובים לה.
2. שילוב קלינאים וחוקרים בנושאי הנוירולוגיה והפסיכו-ביולוגיה במחקר הפסיכיאטרי והנוירופסיכיאטרי.
3. יצירת קשרים בין מדענים העוסקים בשטחי התעניינות של הפסיכיאטרייה הביולוגית.
4. ייזום וארגון הרצאות, סימפוזיונים, כנסים מדעיים, השתלמויות ופעולות מדעיות בשטח הפסיכיאטרייה הביולוגית, הנוירולוגיה, הפסיכו-ביולוגיה ותחומים נלווים.
5. ייצוג הפסיכיאטרייה הביולוגית כלפי המוסדות הרלוונטים בארץ ובעולם.
6. טיפוח שיתוף פעולה עם חברות/אגודות ישראליות אחרות העוסקות בנושאים בעלי עניין לחברי האגוד.
האיגוד נרשם כמלכ”ר ברשם האגודות ופועל בהתאם לתקנות החלות עליו.